Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Zawiadomienie

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Stowarzyszenie Absolwentów AWF w Warszawie

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów AWF w Warszawie, zawiadamiam, iż dniu 14 czerwca 2023 r. (środa) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się:
I termin – godzina 17.00, II termin- godzina 17.30, w Klubie Relax Qultura w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34.

Informuję jednocześnie, że z uwagi na objętość Sprawozdaniez działalności za kadencję zostanie opublikowane na stronie internetowej absolwenci-awf-warszawa.

Zbigniew Sikora                                                                                                                                               

Prezes Stowarzyszenia
AWF w Warszawie


Porządek posiedzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Absolwentów AWF w Warszawie, 

w dniu 14 czerwca (środa) godzina 17.00 (I termin) godzina 17.30 (II termin), Klub Relax Qultura

 1. Otwarcie zebrania iWybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Vice Przewodniczącego oraz wyznaczenie protokolanta.
 2. Stwierdzenie quorum i ważności Walnego Zebrania.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów organów Stowarzyszenia na nową kadencję.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w kadencji za okres 2019-2023. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w kadencji za okres 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres całej kadencji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję na lata 2023-2027.
 11. Oświadczenie Zarządu w sprawie ukonstytuowania się zarządu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej na nową kadencję na lata 2023-2027.
 13. Oświadczenie Komisji Rewizyjnej w spawie ukonstytuowania się komisji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie i upoważnienie Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

Regulaminu wyborów do władz Stowarzyszenia Absolwentów AWF w Warszawie w 2023 r

Zasady ogólne

 1. Każdemu mandatariuszowi przysługuje jeden głos.
 2. Wybory są bezpośrednie i tajne.
 3. Prawo do zgłaszania kandydatów do Władz Stowarzyszenia maja wyłącznie mandatariusze obecni na zebraniu.

Zgłaszanie kandydatur do Władz

 1. Kandydatów zgłasza się do Komisji Skrutacyjnej, zwanej dalej Komisją w dowolnej liczbie, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza od statutowej liczby członków Władz.
 2. Komisja dokonuje rejestracji kandydata na liście kandydatów do Władz w kolejności zgłoszeń.
 3. Kandydat winien wyrazić zgodę na kandydowanie (może być to zgoda pisemna, w przypadku jego nieobecności na Zebraniu).

Karty do głosowania Na kartach do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów.

Głosowanie

 1. Przy odbiorze karty mandatariusz okazuje Komisji mandat.
 2. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie takiej liczby kandydatów, aby w karcie pozostało nie więcej nazwisk niż ma wynosić liczba miejsc we Władzach.
 3. Głosowanie odbywa się przez wrzucenie kart do urny. Głosowanie kończy Przewodniczący Komisji, po stwierdzeniu, że wszyscy uprawnieni oddali głosy.

Ustalenie wyników głosowanie

 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja przystępuje do liczenia głosów.
 2. Głos jest nieważny, jeśli na karcie pozostawiono większą liczbę kandydatów niż wynosi liczba miejsc do obsadzeni.
 3. Komisja sporządza protokół zawierający dane o liczbie:

a) osób, którym wydano kartę,
b) głosów oddanych ważnych i nieważnych,
c) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów, tzn. nazwiska i imiona osób wybranych na Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 1. Za wybranych do Władz uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 2. Jeśli kandydaci znajdą się na ostatnim mandatowym miejscu i uzyskają taką samą liczbę głosów, to w stosunku do nich zarządza się dodatkowe głosowanie aż do wyboru kandydata, który uzyska największą liczbę głosów.
 3. Niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu przez Komisję protokołu, wyniki podaje się do wiadomości Zebrania.

Postanowienia Końcowe

 1. Komisja wybierana jest przez mandatariuszy spośród wszystkich obecnych na Zebraniu. Jeśli członek Komisji zostanie kandydatem w wyborach, to oznacza automatyczne wykluczenie ze składu Komisji, a jego miejsce zajmuje kolejna osoba wybrana przez Zebranie.
 2. Wyniki wyborów potwierdza się osobną uchwała Zebrania.
 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez Zebranie.

                                 

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 50

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej