Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Statut

Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie” zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie jako osoba prawna działa na podstawie przepisów dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) niniejszego statutu oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 5

Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

§ 7

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów, stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.
2. Stowarzyszenie może powoływać oddziały – koła środowiskowe, które działają w oparciu o stosowne regulaminy zatwierdzane przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. stołeczne Warszawa.

Rozdział III

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8

1. Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie integracji międzypokoleniowej, oraz trwałej więzi absolwentów AWF z macierzystą uczelnią dla rozwoju i upowszechniania wszystkich form kultury fizycznej oraz doskonalenia działalności uczelni w zakresie kształcenia kadr kultury fizycznej, jak również pomoc członkom Stowarzyszenia znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
2. Dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia, może ono prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),
b) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30. Z)
c) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1.Z),
d) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
e) działalność portali internetowych (PKD 63.12. Z),
f) działalność fizjoterapeutyczną (PKD 86.90 A),
g) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91. Z),
h) sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19. Z),
i) pozostała sprzedaż detaliczna (PKD 47.99. Z)
j) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90 E),
k) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20. Z)
l) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
m) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59. B),
n) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21. Z),
o) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60. Z),
p) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11. Z),
q) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11. Z),
r) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
s) działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z
t) restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 56. 10.A)
u) przygotowanie i podawanie napojów (PKD 56. 30.Z).
3. Dochody osiągane przez Stowarzyszenie przeznaczone będą na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współdziałanie z kierownictwem uczelni, organizacjami działającymi w AWF, ogólnokrajowymi i regionalnymi organizacjami kultury fizycznej oraz stowarzyszeniami absolwentów innych uczelni w zakresie wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach kultury fizycznej;
2. organizowanie pomocy koleżeńskiej, zjazdów jubileuszowych roczników i spotkań absolwentów AWF;
3. uczestniczenie i współorganizowanie uroczystości jubileuszowych uczelni;
4. podejmowanie różnych działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Polsce oraz zapewniania wysokiej pozycji i prestiżu zawodu nauczyciela wychowania fizycznego, trenera i menedżera sportu, specjalisty turystyki, rekreacji i rehabilitacji ruchowej;
5. propagowanie aktywności ruchowej wśród absolwentów w celu podtrzymania ich kondycji fizycznej i zdrowia;
6. działanie na rzecz pożytku publicznego na warunkach określonych w odrębnych przepisach;
7. realizowanie zadań publicznych na rzecz członków stowarzyszenia, w szczególności w zakresie pomocy społecznej absolwentom AWF i ich rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. upowszechnianie kultury fizycznej.

Rozdział IV

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.1 członków zwyczajnych
1.2 członków honorowych
1.3 członków wspierających
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, w tym zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiadający obywatelstwa polskiego.
3. Prezesem honorowym może zostać prezes Stowarzyszenia po zakończeniu kadencji.
4. Członkiem honorowym może zostać długoletni działacz oraz inna osoba zasłużona dla Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być jednostka organizacyjna, osoba prawna lub osoba fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, deklarująca stałą składkę roczną lub inną formę wspierającą jej działalność.
6. Swoje prawa i obowiązki członek wspierający Stowarzyszenia realizuje bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciel członka wspierającego nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 11

1. Przyjęcie na członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje na podstawie akceptacji przez Zarząd złożonej dobrowolnie deklaracji członkowskiej oraz wpłacie wpisowego.
2. Godność prezesa honorowego lub członka honorowego nadaje w formie uchwały Zarząd na wniosek Kapituły. Prezes honorowy i członek honorowy posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego, i są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Członkiem wspierającym można zostać poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmie w tej kwestii stosowną uchwałę.
3.1. członek wspierający może korzystać z praw określonych w § 12. ust. 2,3,4 wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego;
3.2. formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia, członek wspierający ustala z Zarządem;
3.3. ustanie członkostwa wspierającego może nastąpić według
przepisów określonych w §14. ust. 1,2,3,4 z wyłączeniem pkt. 2.2.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1. Posiadania biernego i czynnego prawa wyborczego.
2. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia.
3. Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.
4. Korzystania z możliwości i form organizacyjno – programowych stwarzanych przez Stowarzyszenie dla jego członków.

§ 13.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
2. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia i macierzystej uczelni.
3. Swoimi działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
4. Przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa.
5. Wpłacać jednorazowe wpisowe oraz regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 14.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na podstawie uchwały Zarządu na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji członka złożonej na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia przez Zarząd za:
2.1. działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
2.2. zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku;
3. Zgonu członka.
4. Likwidacji, bądź postawienia w stan upadłości członka wspierającego, gdy jest
on jednostką organizacyjną.

§ 15.

Od uchwały Zarządu w przypadku wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 14 dni przed terminem jego odbycia. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1.1 Walne Zebranie Członków
1.2 Zarząd
1.3 Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
4. Władze Stowarzyszenia mają prawo dokooptować nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekraczać 30% liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata, a sprawozdawcze nie mniej niż raz w ciągu kadencji.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków nie później niż 4 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane; na podstawie uchwały Zarządu przy obecności 2/3 jego członków, na wniosek 2/3 członków Komisji Rewizyjnej lub wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powiadamia Zarząd, co najmniej na 2 tygodnie przed jego terminem. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
5.1 uchwalanie zmian statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia;
5.2 uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia ;
5.3 uchwalanie i zatwierdzanie zasad funkcjonowania i regulaminów
pracy organów Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej;
5.4 rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu z jego
działalności oraz realizacji programów, rozpatrywanie wniosków
zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną, a także
podejmowanie uchwał w tym zakresie;
5.5 udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek
Komisji Rewizyjnej;
5.6 wybór władz Stowarzyszenia;
5.7 rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie
wykluczenia i skreślenia z listy członków Stowarzyszenia;
5.8 zatwierdzanie formy i wysokości obowiązkowych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
5.9 ustalanie godła, symboli i barw Stowarzyszenia ;
5.10 podejmowanie uchwał o nabyciu lub uszczupleniu majątku
Stowarzyszenia;
5.11 podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia
w przypadku jego likwidacji.
6. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wymagana jest obecność w pierwszym terminie 1/2 uprawnionych do głosowania. W drugim terminie podejmowanie wiążących decyzji następuje bez względu na liczbę obecnych członków na zebraniu, ale nie mniejszą niż 15 osób.
7. Na żądanie co najmniej 1/4 liczby obecnych na Walnym Zebraniu zarządza się głosowanie tajne w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 18.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 – 10 członków w tym prezesa, wybieranych bezpośrednio przez Walne Zebranie. Nowo wybrany Zarząd dokonuje wyboru spośród członków Zarządu: I wiceprezesa i pozostałych wiceprezesów.
2. W posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia bierze udział bez prawa do głosu stanowiącego przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji oraz osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia /w tym reprezentanci absolwentów poszczególnych roczników/.
3. Zebrania Zarządu zwoływane przez Prezesa lub na wniosek większości członków Zarządu, odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej jeden raz w miesiącu. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub I wiceprezesa. Przy głosowaniach jawnych w razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. Zarząd może powoływać komisje, zespoły i grupy robocze.
5. Zasady funkcjonowania organów Stowarzyszenia oraz komisji i zespołów określają regulaminy uchwalone przez Walne Zebranie Członków.
6. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
6.1. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
6.2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
6.3. organizowanie i kierowanie całokształtem prac Stowarzyszenia:
6.4. uchwalanie okresowych planów działania oraz preliminarza
budżetowego;
6.5. składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu
Członków;
6.6. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub skreślenia członka
Stowarzyszenia;
6.7. powoływanie Kapituły członka honorowego; nadawanie bądź pozbawiani godności członka honorowego na jej wniosek.
6.8. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, w tym tworzenie fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6.9. zwoływanie i przygotowanie Walnych Zebrań Członków
Stowarzyszenia.
7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane przez sąd wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborze zebraniu wybierając: przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności większości jej członków w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
4. Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin pracy zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
6. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do żądania od Zarządu Stowarzyszenia wyjaśnień odnoszących się do jego działalności.
7. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdanie ze swojej działalności oraz stawia wnioski w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a)nie mogą być jednocześnie członkami zarządu ani też pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, w związku
małżeńskim lub we wspólnym pożyciu;
b)nie mogą być osobami skazanymi wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 20.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią : nieruchomości, ruchomości i fundusz.
2. Na fundusz składają się:
2.1 wpisowe i składki członkowskie;
2.2 dotacje, darowizny, zapisy;
2.3 dochody z działalności statutowej.
3. Dla ważności pism i oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa i upoważnionego przez Zarząd wiceprezesa.
4. Postanowienia nabycia lub uszczuplenia majątku nieruchomego Stowarzyszenia wymagają zgody Walnego Zebrania Członków w formie uchwały.
5. W ramach prowadzonej działalności finansowej Stowarzyszenia zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają
w związku małżeńskim, ew. wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII

ZMIANY STATUTU, ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 21.

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje zwyczajnie bądź nadzwyczajnie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania wg. listy obecności. Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/5 liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określić tryb likwidacji oraz przeznaczenia majątku.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o przeznaczeniu majątku nie może powodować jego podziału w żadnej postaci pomiędzy członków Stowarzyszenia.

Jednolity tekst Statutu po zmianach – zatwierdzony przez Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Absolwentów AWF w Warszawie 19 kwietnia 2017 roku

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 49

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej