Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów AWF w Warszawie, zwołuję w dniu 18 czerwca 2019 (wtorek) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia, które odbędzie się o godzinie 17,30 (I termin), o godzinie 18,00 (II termin) w Klubie Relax Qultura w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34.

Porządek posiedzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Stowarzyszenia Absolwentów AWF w Warszawie, w dniu 18 czerwca (wtorek) godzina 17.30 (I termin), godzina 18.00 (II termin), Klub Relax Qultura.

1. Otwarcie zebrania i Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Vice Przewodniczącego oraz wyznaczenie protokolanta.
2. Stwierdzenie quorum i ważności Walnego Zebrania.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów organów Stowarzyszenia na nową kadencję.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w kadencji za okres 2015-2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w kadencji za okres 2015-2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres całej kadencji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję na lata 2019-2023.
11. Oświadczenie Zarządu w sprawie ukonstytuowania się Zarządu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej na nową kadencję na lata 2019-2023.
13. Oświadczenie Komisji Rewizyjnej w sprawie ukonstytuowania się komisji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie i upoważnienie Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Informuję jednocześnie, że z uwagi na objętość, tekst sprawozdania minionej kadencji zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej absolwenci-awf-warszawa.pl.

Zbigniew Sikora

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów
AWF w Warszawie

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 50

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej