Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Na półmetku V kadencji Zarządu Stowarzyszenia

19 kwietnia 2017 r. odbyło się (zgodnie z wymogami Statutu) Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Absolwenci AWF. Zebranie, którego otwarcie nastąpiło w drugim terminie, prowadziła Aleksandra Berlińska. Liczba uczestników (29) oznacza, że jest ono prawomocne i może podejmować uchwały.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w latach 2015-2017 przedstawił prezes Zbigniew Sikora. Zwrócił uwagę na fakt, że od 2015 roku Zarząd działa w składzie sześcioosobowym: prezes, I wiceprezes – Aleksander Ronikier, wiceprezesi – Joanna Kalecińska, Wiera Jungrav, Danuta Moskwa i Zbigniew Pacelt. Ograniczenie liczby osób Zarządu przyniosło dobre efekty – wzrosła sprawność działania, dzięki szybszemu podejmowaniu decyzji. Zebrania Zarządu organizowane raz w miesiącu mają wysoką frekwencję.

Prezes wymienił następnie zadania, które udało się z powodzeniem zrealizować w minionym okresie. Zaliczył do nich – organizację Zjazdu Absolwentów w 2015 roku, który zgromadził ok. 1600 osób z 41 roczników i jego przeprowadzenie własnymi siłami Stowarzyszenia, wydanie Przewodnika po AWF, który ukazuje uczelnię w perspektywie historycznej, podpisanie umowy z AWF w sprawie przekazania Stowarzyszeniu pomieszczeń dawnego klubu Relax, opracowanie nowej strony internetowej Stowarzyszenia, stworzenie zespołu redakcyjnego kwartalnika Absolwenci AWF, który w coraz większym stopniu staje się pismem opiniotwórczym (dotąd ukazało się 21 numerów kwartalnika), zbiórkę pieniędzy wśród absolwentów na remont pomieszczeń klubowych (dobrowolne wpłaty darczyńców na ten cel wynoszą na dzień dzisiejszy ponad 60 tysięcy złotych). Notujemy też postępujący wzrost liczby bezpośrednich kontaktów z absolwentami w kraju i z zagranicy – choć uważamy, że jest on zbyt powolny.

Do niepowodzeń prezes zaliczył zbyt małą liczbę absolwentów, do których dociera przekaz o działalności naszej organizacji i z którymi utrzymywany jest bezpośredni, stały kontakt. Formalnie Stowarzyszenie liczy ok. 100 członków i ok. 200 członków wspierających. 1% podatku przekazuje na rzecz naszej organizacji nieco ponad 115 osób.

Zbigniew Sikora omówił następnie stan finansów Stowarzyszenia. Nasze zasoby finansowe są skromne, dotyczy to zarówno przychodów jak i kosztów działalności. Szansę na poprawę sytuacji w tym zakresie widzi w zintensyfikowaniu działań związanych z uruchomieniem klubu Relax-Qultura, aktywizacji promocji Stowarzyszenia, nowych projektach dotyczących zbiórki funduszy i rozpoczęciu przygotowań do Zjazdu Absolwentów 2020.

W dyskusji zebrani pozytywnie ocenili działania Zarządu. Zwrócili uwagę na potrzebę podjęcia nowych inicjatyw dla pozyskiwania funduszy na działalność Stowarzyszenia, jak również na zwiększenie liczby członków. Są to zadania trudne z uwagi na postępującą dezintegrację środowiska absolwentów AWF oraz ich rozproszenie (znaczna część żyje na obczyźnie). Prezes pół żartem zasugerował: wszyscy absolwenci AWF winni poczuć się członkami Stowarzyszenia. Niestety to rozwiązanie ma małe szanse, by zostać uznane za formalne.

Uczestnicy Zebrania zatwierdzili regulamin Komisji Rewizyjnej. Dokument ten powstał w 2015 roku i był traktowany dotąd jako roboczy. Decyzja w tej sprawie należy do kompetencji Walnego Zebrania i tak też się stało.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Wysoczański omówił wyniki kontroli przeprowadzonych w latach 2015-2016. Komisja zwróciła uwagę na drobne uchybienia porządkowe, nie zgłosiła żadnych uwag zasadniczych w odniesieniu do działalności Zarządu, uznając ją za prawidłową.

Informacje o pracach Kapituły Honorowego Członka Stowarzyszenia przedstawił jej przewodniczący – Jerzy Talaga. W dyskusji wyrażano wątpliwości do powoływania członków honorowych, jednak przeważył pogląd, że osoby takie wzmocniłyby prestiż naszej organizacji.

Bardzo ważnym punktem Walnego Zebrania było omówienie założeń programowych Klubu Relax-Qultura. Prezes Zbigniew Sikora poinformował zebranych, że umowa z władzami uczelni dotycząca użyczenia lokalu na potrzeby klubu Relax-Qultura podpisana została 22 marca 2017 (data na dokumencie – 15 marca) na okres czterech lat. Po jej zakończeniu, może zostać przedłużona na dalszy okres, będzie to zależało przede wszystkim od efektów działalności klubu, te zaś – od oferty programowej oraz zainteresowania środowiska. Zarząd zarekomendował na stanowisko menadżera Klubu Dorotę Bartkowiak, absolwentkę AWF i SGH, która przedstawiła koncepcję jego funkcjonowania i niektóre szczegółowe zamierzenia. Zebrani pozytywnie przyjęli jej projekt. Obecnie czekamy na zatwierdzenie Projektu remontu obiektu przez konserwatora zabytków. Klub ma być ośrodkiem kultury, miejscem spotkań absolwentów, studentów i pracowników uczelni – sprzyjającym integracji środowiska akademickiego. Będzie także otwarty na „miasto”, mieszkańców dzielnicy Bielany, dzieci i młodzież.

W związku z podjęciem przez Stowarzyszenie nowej formy aktywności, jaką jest prowadzenie klubu zaistniała potrzeba dokonania zmian w Statucie, który dotąd nie obejmował działalności gospodarczej. Zmiany te Walne Zebranie zatwierdziło jednogłośnie.

Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć absolwentów, silnie związanych z AWF, którzy odeszli w latach 2015-2017: Tadeusza Kochanowskiego, Ryszarda Teperka, Barbary Krawczyk, Janusza Borowieckiego, Witolda Zagórskiego, Janiny Tenderendy, Jerzego Skorowskiego, Teresy Raczkowskiej-Bekesińskiej, Macieja Demela.

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 50

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej